Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2014

Innhold:


Pedagogiske tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker: en presentasjon og vurdering av forskning 2000-2013

Bjarne Øyen Høgskolen i Oslo og Akershus

Byråkrati, variasjon og læring

Ingunn Sandaker Høgskolen i Oslo og Akershus
Britt Andersen Høgskolen i Oslo og Akershus
Gunnar Ree Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: byråkrati, variasjon, læring ved konsekvenser, regelstyring, kjernevirksomhet, støttefunksjoner


Reflections on Historical and Future Aspects of Behavior Analysis

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Behavior analysis, historical trends, future trends, interdisciplinary perspective, symposium, Norwegian Association of Behavior Analysis


Funksjonelle Analyser: Status, Utfordringer og Veien Videre

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: atferdsanalyse, funksjonelle analyser, metodologi, deskriptive analyser


Functional Behavior Assessment: Characteristics and Recommendations

Gracie A. Beavers Georgia State University

Nøkkelord: Functional behavior assessment, indirect assessment, descriptive assessment, functional analysis


En alternativ omtale av funksjonelle analyser som inkluderer kausal metodologi


Praktisk erfaring med bruk av funksjonelle analyser overfor utfordrende atferd hos førskolebarn med autisme og elever på småskoletrinn

Janne Mari Akselsen Helse Stavanger HF

Nøkkelord: ADHD, barn med autisme, funksjonelle analyser, funksjonelle ferdigheter, tilrettelegging av miljøbetingelser


Funksjonelle kartlegginger ved angstlidelser hos personer med autismespekterdiagnoser

Kristin Utgård Sykehuset i Vestfold HF

Nøkkelord: angst, ASD, behandling, funksjonell kartlegging, KAT


Multimodal Funksjonell Kartlegging: En kontekstuell tilnærming til analyse og behandling av utfordrende atferd

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: case-formulering, funksjonell kartlegging, utfordrende atferd, utviklingshemming


Enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd

Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Funksjonelle analyser, upassende verbal atferd, kategorisering, responsklasser