Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2020

På grunn av foreningens anstrengte økonomi vil NTA i 2020 kun komme ut i elektronisk utgave.

Innhold:


Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold og Høgskulen på Vestlandet
Stian Orm Universitetet i Oslo
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: sosial validitet, tiltaksevaluering, anvendt atferdsanalyse, atferdsanalyse i praksis


Om metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studier

Anders Dechsling Høgskolen I Østfold
Roald Øien Universitetet i Tromsø og Yale University School of Medicine
Anders Nordahl-Hansen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Observasjon, Inter-observatør enighet, Reliabilitet, Cohen’s Kappa, Intra class correlation, metode


Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser?

Stian Orm Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Systematisk litteraturgjennomgang, kognitiv atferdsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi, autismespekterforstyrrelser, psykologisk fleksibilitet, mindfulness


Opplæring i å Følge Beskjeder i Barnehagen hos et Barn med Autisme ved «Errorless Compliance Training»

Emilie Østby Kløfta OsloMet - storbyuniversitetet
Silje Nikolaisen Senter for Tidlig Intervensjon, Oslo
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Autisme, Samarbeid, Følge beskjeder


Bruk av Interteaching i undervisning: en gjennomgang av internasjonalt publiserte artikler (2014–2019)

Hanna Steinunn Steingrimsdottir OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Interteaching, studentaktiv læring, undervisning, eksperimentell design, sosial validitet, høgere utdanning, oversiktsartikkel.